...

Algemene Voorwaarden

Beste leerlingen,

Om de rijlessen zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn hier onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Troy. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen. Algemene privacybeleid.

 

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘bevoegdheidspas’.

1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: rookpauzes houden.

1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden of autopech, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Uiteraard worden deze kosten niet verhaald op de leerling.

 

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2
2.1 Om lessen te mogen volgen moet je minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd de verstrekte leskaart bij zich te hebben, zodat de vorderingen van de rijopleiding en het aantal lessen van het lespakket bijgehouden kunnen worden.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeldt staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
Voor de wijze van betalingen gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1 Losse lessen dienen na de rijles contant betaald te worden aan de instructeur, tenzij anders afgesproken.

3.2 Betalingen per bank worden alleen via rekeningnummer IBAN: NL13ABNA0550856730 t.n.v. Rijschool Troy voldaan.

3.3 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 5 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet, dan kunnen de lessen stop worden gezet.

3.4 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, word de leerling in eerste instantie mondeling hierop geattendeerd. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 5 dagen na de mondelinge attentie een factuur (herinnering) van de achterstand.
b. Mocht de betaling dan nog steeds niet te zijn voldaan, dan mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag. Deze rente bedraagt 10% op jaarbasis.

3.5 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. Dan komen er extra kosten bij, die de leerling zelf moet betalen.

Let op bij niet tijdig betalen!!!!

Bij het niet op tijd betalen van de factuur word er per 1 november kosten in rekening gebracht.

Het komt steeds vaker voor dat de factuur die wij sturen niet tijdig word betaald, en dat wij dusdanig veel tijd en energie kwijt zijn om telkens achter de mensen aan te gaan om de betaling te doen. Hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt maatregelingen te treffen.

De kosten bedragen per herinnering €10,00 en dat kan dus flink oplopen, en kunnen zelfs de lessen worden stopgezet.

De kosten van een aanmaning zijn €15,00 Voorkom deze onnodige kosten en betaal tijdig.

Mocht er na deze sancties nog geen betaling worden gedaan dan zal het incasso bureau het gaan overnemen.
Lespakketten:

ARTIKEL 4

4.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Zo niet aan deze afspraak gehouden word krijgt de leerling geen examen garantie.

4.2 Als je een lespakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie.

4.3 Als de leerling besluit vroeg tijdig te stoppen met lessen dan is restitutie niet mogelijk! (Geen geld terug)

4.4 Als er gebruik gemaakt word van het herexamen, dient de leerling een pleister pakket te kopen van 10 lessen anders vervalt het recht op her examen.

4.5 Een ingekocht lespakket heeft een geldigheid duur van een jaar. Met ingang vanaf de eerste factuur datum. Daarna vervallen de rijlessen en ook de examens. Tevens vervalt het recht op herexamen bij langer dan 3 weken aan een gesloten niet lessen.

ARTIKEL 5

5.1 Het rijexamen of tussen tijdse toets wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de betaling van het rijexamen of tussen tijdse toets is voldaan. Als het rijexamen of tussen tijdse toets eenmaal is gereserveerd is restitutie niet mogelijk.

5.2 Als de leerling niet of te laat op het rijexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het rijexamen komt te vervallen.

5.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe rijexamen niet opnieuw te betalen.

5.4 Als het rij examen dichterbij komt dan moet de rijschool worden gemachtigd om een examen te kunnen aanvragen bij het CBR. Echter heb je ook een eigen verklaring die elke leerling zelf in moet vullen, hier zijn wel kosten aan verbonden. De kosten van de eigen verklaring is terug te vinden op de site van het CBR. De eigen verklaring dient naar waarheid worden ingevuld, mocht u bewijs stukken van een arts nodig hebben regel deze dan op tijd. Anders kan er geen CBR examen worden aangevraagd

 

ARTIKEL 6

6.1 Voorwaarden herexamen: (examengarantie)
a. Een proefles gevolgd.
b. Het advies van de rijinstructeur, het aantal lessen en de les termijn, gevolgd bij de betreffende rijschool.
c. Als de leerling het eerste examen zakt, is het verplicht om minimaal 10 rijlessen bij te kopen om aan de punten te werken waar op de leerling is gezakt.
d. Voldaan aan de financiële verplichtingen.
e.Het vereiste en nog geldige theoriecertificaat behaald en in je bezit.
f. De instructies gedurende de opleiding opgevolgd.
g. De vestiging behoudt zich het recht voor om tijdens de opleiding het advies aan te passen als de omstandigheden hierom vragen. Dit houdt ook in dat de examengarantie hierop aangepast wordt. Het laatst afgegeven advies is bindend voor de examengarantie.
h. Het gratis herexamen is alleen van toepassing als de Eigen Verklaring naar waarheid is ingevuld.
i. De rijopleiding mag niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken worden.
j. Het gratis herexamen dient binnen 10 weken na het eerst afgelegde rijexamen te worden afgelegd.
k. Het gratis herexamen is van toepassing als het advies van de rijinstructeur voor wat betreft het aantal rijlessen tussen het eerste en tweede examen daadwerkelijk wordt gereden.
* voor het herexamen wordt er huur van de auto berekend de kosten hier voor bedragen €200,-

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

ARTIKEL 7

7.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)
b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijlessen.

Vrijwaring:

ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 Als de leerling een rijontzegging heeft, dient hij/zij dit voor de rijles te melden aan de rijschool. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dit niet voor de rijles heeft gemeld, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

Geschillen.

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
De rijschool is ten alle tijden gerechtigd om de algemene voorwaarden aan te passen.